Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Spółka SWISSPORT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 522 27 25 083, REGON 015711353, KRS 0000208531, kapitał zakładowy 50.000 PLN, szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności oraz zapewnia odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie internetowym biletylotnicze-24.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług takich jak np.: „Zakup” oraz „Newsletter”. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi, lub dokonania zakupu. Szczególnie dotyczyć to może zakupu biletów lotniczych na wybranych kierunkach. Ponadto z uwagi na zapobieganie terroryzmowi i innym przestępstwom międzynarodowym dane pasażerów mogą być porównywane z wykazami pasażerów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Czas ich przechowywania nie będzie dłuższy niż to jest konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Swissport Poland Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 1

02-143 Warszawa

NIP 522-27-25-083

REGON 015711353,  KRS 0000208531, kapitał zakładowy 50 000 PLN

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Spółkę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Serwisu internetowego, w szczególności w ramach wykonywania usługi: „Zakup” oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik w ramach korzystania ze wszystkich usług ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania i uzupełniania danych osobowych, a przede wszystkim prawo do ich kontroli zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się mailowo na adres waw.ticketing@swissport.com lub ze stanowiskami stacjonarnymi w Hali Odlotów Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie w godzinach 07.00-19.00, 7 dni w tygodniu.

Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną biletylotnicze-24.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych: Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest, jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych: Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Przekazanie danych statystycznych, w tym szczególnie księgowych, wynikać również może z obowiązujących przepisów prawa.

Zatem przekazanie jakichkolwiek danych osobowych organom, instytucjom, przewoźnikom, czy innym osobom wynikać musi z obowiązujących przepisów prawa, w tym również umów międzynarodowych. Przekazanie danych musi być niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora lub ww. odbiorców danych, szczególnie w zakresie dopełnienia wymogów imigracyjnych, celnych i innych związanych z przekroczeniem granicy w krajach docelowych.

 

Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania newslettera,

Na chwilę obecną dane nie będą powierzane.

Przetwarzanie innych danych użytkowników Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl:

W Serwisie internetowym biletylotnicze-24.pl zbierane są dane Użytkowników podróżujących między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i innym krajami, które wymagają, bądź będą wymagały wprowadzania dodatkowych danych przy zakupie biletu lotniczego. Ww. dane określone są, jako „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” ( Passenger Name Record). Na chwilę obecną Administrator ma obowiązek przekazywania i przechowywania tych danych przez okres wynikający z umów międzynarodowych. Dane PNR mogą być udostępniane innym krajowym i zagranicznym organom rządowym odpowiedzialnym za zwalczanie terroryzmu lub egzekwowanie prawa. W Serwisie internetowym biletylotnicze-24.pl zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających stronę.

Ochrona transmisji: Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookie: Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym, w jaki sposób korzystał ze Serwisu internetowego m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego Serwisu internetowego do potrzeb naszych użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookie w Serwisie internetowym biletylotnicze-24.pl w szczególności wykorzystujemy do:

  1. obsługi rejestracji użytkownika – pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,
  2. przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,
  3. generowania statystyk popularności serwisu,
  4. celów związanych z prezentacją reklamy w Serwisie.

W tym ostatnim przypadku z plików cookies oprócz SWISSPORT mogą korzystać również inne podmioty zamieszczające reklamy na naszej stronie internetowej. W tym wypadku pliki cookie służą do określenia preferencji użytkownika, między innymi po to by prezentować mu reklamy, odpowiadające jego zainteresowaniom a także, aby uniknąć prezentowania mu tego samego materiału promocyjnego kilka razy. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookie odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika ramach Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się na takich stronach internetowych, jak np. http://wszystkoociasteczkach.pl/podstawa-prawna/

Odwiedziny: Aplikacje Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk. Inne strony internetowe: W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Gwarancje bezpieczeństwa: Administrator biletylotnicze-24.pl gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w Serwisie internetowym biletylotnicze-24.pl. Stosowane zabezpieczenia – zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony – zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników biletylotnicze-24.pl. historii ich aktywności na stronach serwisu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

Poniżej instrukcja wyłączania plików cookies w  najpopularniejszych przeglądarkach:

Microsoft Internet Explorer

Menu -> Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność

Google Chrome

Menu -> Ustawienia -> Wyczyść dane przeglądania

Pod linkiem “Więcej informacji” znajduje się szczegółowy opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Mozilla Firefox

Menu ->  Opcje -> Prywatność

Można  wyłączyć akceptowanie plików cookies lub usunąć pliki cookies.

Opera

Menu -> Ustawienia -> Wyczyść historię przeglądania

Przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzi do zaawansowanych ustawień poszczególnych witryn.

 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, inaczej RODO)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, celem wypełnienia obowiązków wynikających z nowych przepisów prawa, informujemy, iż dane osobowe  przekazane w związku z zawarciem Umowy z serwisem internetowym www.biletylotnicze-24.pl którego operatorem jest Swissport Poland Spółka z o.o., będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Copyright © BiletyLotnicze-24.pl