Informacja dla klientów – przetwarzanie danych

Informacja dla klientów (w tym dla zainteresowanych stron) przetwarzanie danych

1 Informacja o przetwarzaniu danych

Jeżeli są Państwo naszym klientem i/lub partnerem biznesowym („Zainteresowaną Stroną”), w pierwszym rzędzie przetwarzamy Państwa dane osobowe (jak np. nazwiska, dane kontaktowe itp.) w celu ustanowienia oraz wywiązania się z relacji kontraktowych z Państwem.

2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu osiągnięcia następujących celów:

 • wykonania umów;
 • zabiegania o już posiadanych klientów, stosowania kryterium selekcji dla marketingu bezpośredniego, w wyniku czego możemy oferować Państwu usługi dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • wsparcia dealerów;
 • analizy zdolności kredytowej;
 • zarządzania relacjami z naszymi dostawcami;
 • obsługi klienta;
 • zarządzania jakością;
 • poprawy i rozwijania inteligentnych oraz innowacyjnych usług;
 • analizy klienta dla potrzeb badania rynku i badania opinii publicznej;
 • realizacji naszych działań z zakresu zarządzania logistyką/materiałami.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane tylko za wyraźną deklaracją zgody.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności w oparciu o niżej podane artykuły rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO):

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie zgody, jaką Państwo wyrazili, która z zasady nie jest wymagana w celu zawarcia umowy lub kontynuacji istniejącej już umowy;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) do nawiązania, realizacji i zakończenia relacji kontraktowych;
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) do wypełnienia obowiązku prawnego;
 4. Art. 6 ust. 1 lit. f) do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów.

W tym miejscu w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży osiąganie wyżej wymienionych celów, a ponadto między innymi:

 • analiza naszych interesów gospodarczych, w tym marketingu bezpośredniego;
 • zapewnienie zgodności z przepisami odnośnie ochrony, wymogów, standardów obowiązujących w branży i zobowiązań umownych;
 • ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych;
 • unikanie uszczerbku i/lub odpowiedzialności spółki poprzez odpowiednie środki zaradcze.

4 Dane gromadzone przez osoby trzecie

Dane osobowe mogą nam być także przekazywane przez osoby trzecie, jak np. w formie wniosków lub rekomendacji. W tego rodzaju przypadkach zwykle pochodzą one z informacji kontraktowych plus szczegółów odnoszących się do wymogów w odniesieniu do konkretnego produktu bądź usługi.

5 Rodzaje przetwarzanych przez nas danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • szczegóły kontaktów prywatnych: nazwisko, adres, numer telefonu;
 • szczegóły kontaktów biznesowych: numer telefonu, adres e-mail, osoba do kontaktu, miejsce pracy, stanowisko, zdjęcie (o ile dotyczy);
 • szczegóły identyfikacyjne/szczegóły płatności: numer rachunku, numer VAT;
 • geodane: adres, warunki dostawy:

6 Kategorie odbiorców

 • dostawcy usług bankowych;
 • firmy logistyczne;
 • dostawcy usług poligraficznych;
 • centra obsługi telefonicznej (call centers);
 • przedsiębiorstwa sektora rzemieślniczo-usługowego;
 • organy władzy takie jak nadzór lotniczy lub władze finansowe;
 • partnerzy biznesowi i klienci (szczegóły kontaktu biznesowego).

Przy dokonywaniu analizy klienta Państwa dane będą przetwarzane anonimowo lub jeżeli zachowanie anonimowości będzie niemożliwe bądź niewykonalne z przyczyn obiektywnych – w formie spseudonimizowanej.

Wzmiankowane powyżej przetwarzanie lub obsługa będą wykonywane przez starannie dobranych i licencjonowanych dostawców usług. Przekazujemy lub otrzymujemy dane osobowe owych dostawców usług wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Przekazania danych do państwa trzeciego dokonamy tylko w przypadku, gdy siedziba dostawcy usług nie znajduje się na obszarze Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przewidziane jest podpisanie stosownych umów o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi i przyjęcie gwarancji dla zapewnienia u tych podmiotów przetwarzających odpowiedniego poziomu poufności.

7 Informacje o Państwa prawach

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo otrzymać informacje o owych Danych Osobowych, jak np. o celu przetwarzania danych, kategoriach owych danych i inne szczegóły przewidziane w art. 15 RODO.
 2. żądania od nas korekty Państwa danych w razie gdyby uznali je Państwo za nieprawidłowe, niewłaściwe i/lub niekompletne. Tego rodzaju korekta danych obejmuje także obowiązek uzupełnienia poprzez wyjaśnienie lub zawiadomienie.
 3. żądania od nas bezzwłocznego usunięcia Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane, lub z przyczyny przewidzianej w art. 17 RODO. Niestety nie możemy usuwać danych, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich przechowywania przez przewidziany prawem okres. W razie gdyby woleli Państwo, abyśmy nigdy takich danych od Państwa nie uzyskiwali lub abyśmy już nie kontaktowali się z Państwem ponownie w przyszłości, umieścimy Państwa na odpowiednio zabezpieczonej liście zablokowanych kontaktów.
 4. wycofania każdej zgody udzielonej przez Państwa ze skutkiem na przyszłość i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Państwa.
 5. żądania od nas ograniczonego przetwarzania danych, gdy zachodzić będą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO.
 6. sprzeciwu w dowolnym czasie przeciwko przetwarzaniu istotnych dla Państwa Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją w przypadkach przewidzianych w art. 21 RODO. W razie takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych Osobowych, o ile nie będziemy w stanie przedstawić istotnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy tego rodzaju przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 21 RODO).
 7. żądania od nas, gdy są Państwo uprawnieni do otrzymania od nas Państwa Danych Osobowych, by zostały one przekazane w powszechne używanym elektronicznym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Dotyczy to także bezpośredniego przekazania (o ile to możliwe) owych Danych Osobowym innemu administratorowi wskazanemu przez Państwa (art. 20 RODO).
 8. jeżeli są Państwo przekonani, że przetwarzanie Państwa Danych osobowych stanowi naruszenie postanowień RODO, do wnoszenia skargo do:

o   witold.michalowski@swissport.com lub przesłania skargi drogą pocztową na adres poniżej, lub

o   wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa pobytu, miejsca zatrudnienia lub miejscu, gdzie doszło do domniemanego naruszenia.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych osobowych (przykładowo odnośnie informacji o danych osobowych/aktualizacji danych osobowych) prosimy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej (e-mail): witold.michalowski@swissport.com lub ask.dataprotection@swissport.com z użyciem kluczowego słowa „Ochrona Danych”.

Swissport Poland Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 1

02-143 Warszawa

 

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane naszych użytkowników są pozyskiwane i używane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, treści i produktów/usług. Generalnie, pozyskiwanie i używanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za ich zgodą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której uzyskanie wcześniejszej zgody użytkownika jest całkowicie niemożliwe, a przetwarzanie jego danych dopuszczają przepisy prawa.

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowią:

 • W przypadku, kiedy otrzymujemy zgodę podmiotu na przetwarzanie danych osobowych – Art. 6(1) podpunkt a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w Unii Europejskiej (RODO);
 • W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych warunkuje realizację umowy, w której podmiot danych jest stroną – Art. 6(1) podpunkt b RODO. Okoliczności te obejmują również czynności przetwarzania danych, niezbędne do podjęcia kroków warunkujących zawarcie umowy;
 • W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu spełniania przez naszą firmę obowiązków prawnych, którym podlega – Art. 6(1) podpunkt c RODO;
 • W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na ważny interes podmiotu danych lub innych osób fizycznych – Art. 6(1) podpunkt d RODO;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji legalnej działalności naszej firmy oraz osób trzecich, zakładając, że nie naruszają one interesów, fundamentalnych praw i wolności podmiotu danych – Art. 6(1) podpunkt f RODO.

Za uzasadniony prawnie interes firmy uznaje się, między innymi:

 • Odpowiadanie na zapytania;
 • Prowadzenie działań marketingowych;
 • Dostarczanie Państwu usług i/lub informacji;
 • Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby wewnętrzne i/lub administracyjne;
 • Prowadzenie i zarządzanie naszą stroną internetową;
 • Wsparcie techniczne użytkowników;
 • Unikanie i wykrywanie oszustw i wykroczeń;
 • Zabezpieczanie dobra firmy przed brakiem płatności poprzez otrzymanie sprawozdań kredytowych w przypadku zapytań dotyczących dostaw i dostarczenia usług/produktów; lub
 • Zapewnianie bezpieczeństwa sieci i danych, pod warunkiem, że działania te pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw i wolności podmiotu danych;

Użytkowanie rejestrów plików danych/serwera

Prz każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasze systemy automatycznie zbierają dane i informacje dotyczące systemu komputerowego, który dokonuje wejścia.

Pozyskiwane są wtedy następujące typy danych: Typ i wersja używanej przeglądarki, system operacyjny użytkownika, dostawca usług internetowych, adres IP użytkownika, data i godzina wejścia, strony internetowe, z których użytkownik zostaje przekierowany na naszą stronę lub do których użytkownik zostaje przekierowany z naszej strony.

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i rejestrów stanowi Art. 6(1) podpunkt f RODO oraz uzasadniony prawnie interes firmy, opisana powyżej.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP w systemie jest niezbędne do dostarczenia strony użytkownikowi. W tym celu adres IP użytkownika zapisywany jest na czas trwania sesji.

Przechowywanie danych w rejestrze plików zapewnia poprawne funkcjonowanie strony. Ponadto, pozyskane dane pozwalają nam na zoptymalizowanie pracy strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W kontekście tym nie odbywa się ocena danych na potrzeby marketingowe. Cele te wspierają uzasadniony prawnie interes firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 6(1) podpunkt f RODO. Dane usuwane są w momencie, gdy cel, do którego były zebrane ustaje. W przypadku zbierania danych do celów utrzymania strony, dane zostają usunięte w momencie zakończenia sesji. Zbieranie danych na potrzeby utrzymania strony oraz ich przechowywanie w rejestrach plików warunkuje prawidłowe funkcjonowanie strony. Co więcej, firma nasza zastrzega sobie prawo do przeglądania plików w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem lub konkretnego ataku na strony. W takich okolicznościach wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub wszczęcie postępowania karnego wobec ataków lub użytkowania strony niezgodnie z prawem uznajemy jako uzasadniony prawnie interes firmy w zakresie przetwarzania danych.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Są to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej i/lub przez przeglądarkę internetową w systemie użytkownika. W momencie, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie moze zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik zawiera charakterystyczny ciąg cech, który umożliwia dokładną identyfikację przeglądarki w momencie, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę. Pliki cookie pozwalają nam ułatwić Państwu korzystanie ze strony. Niektóre elementy na naszej stronie są niezbędne, by zidentyfikować wyszukiwarkę nawet po wejściu na inną stronę. W tym celu w plikach cookies przechowywane są i przekazywane następujące dane: Język, produkty w koszyku, dane logowania, etc.

Ponadto, niektóre z naszych stron stosują pliki cookie, by analizować nawyki użytkowników, związane z surfowaniem w sieci. W tym celu przekazywane są wyszukiwane frazy, częstotliwość odwiedzania stron, korzystanie z funkcji strony, etc. Dane o użytkownikach są pseudonimizowane za pomocą rozwiązań technicznych. Tak więc powiązanie użytkownika odwiedzającego stronę z danymi staje się niemożliwe. Te dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi użytkownika.

Podstawę prawną do przetwarzania danych za pomocą plików cookie stanowi: Dla przetwarzania danych osobowych poprzez pliki cookie – Art. 6(1) podpunkt f RODO. Dla przetwarzania danych osobowych poprzez technicznie niezbędne pliki cookie – Art. 6(1) podpunkt f RODO. Dla przetwarzania danych osobowych poprzez pliki cookie w celu analizy, pod warunkiem, że związane z tym treści zostały otrzymane od użytkownika – Art. 6(1) podpunkt a RODO.

Korzystanie z plików cookie, niezbędnych pod względem technicznym, służy ułatwieniu obsługi strony przez użytkownika. Bez plików cookie nie jesteśmy w stanie zapewnić części funkcji dostępnych na naszej stronie. Funkcje te wymagają zapamiętywania wyszukiwarki po jej przełączeniu na inną stronę. Dzięki plikom cookie możliwe jest zapamiętywanie zawartości koszyka, ustawień językowych, wyszukiwanych fraz, etc. Wykorzystywanie plików cookie w celach analizy służy polepszeniu jakości naszych stron internetowych i ich treści. Pozwalają nam dowiedzieć się jak używana jest strona i w rezultacie optymalizować oferowane przez nas treści. Takie działanie również stanowi prawnie uzasadniony interes firmy, w ramach którego przetwarzamy dane. Po wejściu na naszą stronę użytkownik otrzymuje informację dotyczącą wykorzystywania plików cookie w celu analizy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do tychże celów. Informacja zawiera również odniesienie do oświadczenia dotyczącego prywatności. Pliki cookie przechowywane są na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę. Jako użytkownicy, mają zatem Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Ustawienia przeglądarki umożliwiają Państwu wyłączenie lub ograniczenie transmisji tychże plików. Zapisane już pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym czasie. Użytkownik może zastosować do tego również proces automatyczny. Jeżeli pliki cookie z naszej strony zostaną wyłączone, korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych na stronie będzie niemożliwe. Mogą Państwo zarządzać plikami cookie stron amerykańskich poprzez stronę amerykańską www.aboutads.info/choices/ lub europejską www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Informacje ogólne o sygnalizatorach sieci/znacznikach pikselowych

Sygnalizatory sieci to niewidoczne obrazy rozmiarów jednego piksela. Są stosowane przez naszych partnerów, w szczególności do śledzenia aktywności użytkownika na różnych stronach, co pozwala na stworzenie profilu użytkownika i przygotowanie spersonalizowanych reklam (targeting). Znacznik pikselowy, wbudowany w stronę, zostaje pobrany z serwera partnera w momencie wejścia na stronę. W ten sposób partner otrzymuje adres IP użytkownika oraz informacje o jego wyszukiwarce – wersji oraz używanych wtyczkach (odcisk palca wyszukiwarki), o systemie operacyjnym i operatorze sieci internetowej.

Treści zewnętrznych dostawców

Na naszej stronie wykorzystujemy treści i czcionki JavaScript, które pochodzić mogą również od zewnętrznych dostawców, takich jak Google. W momencie wejścia na naszą stronę, dostawcy ci otrzymują informacje o Państwa wizycie na naszej stronie, na przykład poprzez przekazanie Państwa adresu IP. By zapobiec przekazywaniu takich informacji, mogą Państwo stosować aplikacje typu JavaScript blocker, np. instalując w wyszukiwarce wtyczkę “NoScript” lub wyłączając funkcję JavaScript w wyszukiwarce. Działania te mogą jednak ograniczyć funkcjonowanie stron.

Część naszych stron zawiera treści zewnętrzne, takie jak filmy YouTube, mapy Google Maps, obrazy, teksty, pliki multimedialne, informacje RSS lub inne, dodatkowe usługi pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Każdorazowo, elementy te wymagają przesłana do dostawców treści Państwa adresu IP. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane przez tych dostawców i nie mamy wpływu na takie przetwarzanie. W szczególności nie posiadamy informacji o tym czy dane będą wykorzystywane w celach dodatkowych, takich jak tworzenie profilu. By uzyskać wszelkie szczegółowe informacje, należy zapoznać się z politykami prywatności danych bezpośrednio na stronach zewnętrznych dostawców.

Wycofując zgodę na pliki cookie osób trzecich w swojej przeglądarce, chronią się Państwo przed śledzeniem swojej aktywności poprzez należące do nich znaczniki pikselowe.

Kontakt poprzez formularz i e-mail

Na naszej stronie znajdą Państwo formularz kontaktowy, który ułatwi kontakt elektroniczny. W przypadku gdy użytkownik skorzysta z formularza, dane wpisane w formularzu wejściowym zostaną przesłane do nas i zapisane. Do takich danych należą: Imię, adres, adres mailowy, numer telefonu, etc. W momencie przesłania wiadomości, zapisane zostaną również następujące dane: adres IP, data i godzina. Zgoda na przetwarzanie tychże danych oraz oświadczenie o prywatności zawarte są w procedurze wysyłania.

Alternatywą dla formularza kontaktowego jest przesłanie wiadomości e-mail na podany przez nas adres. W tym przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z mailem. Jeżeli chodzi o kontakt poprzez e-mail, dane nie zostają ujawnione osobom trzecim. Będą wykorzystywane jedynie na potrzeby przetwarzania konwersacji.

Podstawę prawną w tym kontekście stanowi:

 • Dla przetwarzania danych po zapisaniu użytkownika na newsletter, za zgodą użytkownika – Art. 6(1) podpunkt a RODO.
 • Dla przetwarzania danych przekazywanych w procesie przesyłania wiadomości e-mail – Art. 6(1) podpunkt f RODO oraz wspomniane powyżej prawnie uzasadnione interesy firmy.
 • Jeżeli kontakt mailowy służy zawarciu umowy, dodatkową podstawę prawną dla tego typu czynności przetwarzania stanowi Art. 6(1) podpunkt b RODO.

Z naszego punktu widzenia przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza wejściowego służy wyłącznie czynnościom związanym z zawarciem umowy. W przypadku zawierania umów poprzez e-mail, dotyczy w kontekście przetwarzania danych konkretnego prawnie uzasadnionego interesu. Inne dane osobowe przetwarzane w procesie przesyłania pozwalają zapobiec nadużyciom opcji formularza oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane usuwane są w momencie, gdy cel, do którego były zebrane ustaje. W przypadku danych z pól formularza kontaktowego oraz przesłanych mailowo, zostają one usunięte w momencie zakończenia konwersacji z użytkownikiem. Konwersację uznaje się za zakończoną kiedy okoliczności pozwalają stwierdzić, że sprawa, będąca jej przedmiotem, została rozwiązana. Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procedury przesyłania zostaną usunięte w przeciągu siedmiu dni od zakończenia konwersacji.

Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. W przypadku gdy użytkownik kontaktuje się z nami poprzez e-mail, ma on możliwość nie wyrazić zgody na przechowywanie jego danych osobowych w dowolnym czasie. Jednakże uniemożliwia to kontynuowanie konwersacji.

Newsletter

Niektóre prowadzone przez nas strony umożliwiają zapisanie się do bezpłatnego newslettera. Za wyraźną zgodą użytkownika przesyłamy wiadomości e-mail zawierające informacje o ofertach specjalnych (dalej zwane “newsletterem”). Newsletter zawiera informacje o świadczonych przez nas usługach, promocjach, wydarzeniach, loteriach, ofertach pracy i produktach.

Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym, który umożliwia ukończenie procesu rejestracji. Procedura ta opiera się na systemie podwójnej zgody, która gwarantuje, że podmiot danych nie został zapisany do newslettera przez osobę trzecią lub na potrzeby dokumentacji. Zgodę na przesyłanie newslettera można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w stopce/klauzuli prawnej lub klikając w link odsyłający do wypisania się zawarty w newsletterze.

Wiadomości niezawierające informacji marketingowych, wysyłane w ramach czynności umownych lub innego rodzaju relacji biznesowej nie są uznawane za newsletter. Do wiadomości takich należą e-maile zawierające informacje techniczne, pytania dotyczące zamówień, wydarzeń, powiadomień o loteriach i inne.

W kontekście newslettera zachowywany jest jedynie adres e-mail użytkownika. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi Art. 6(1) podpunkt f RODO oraz uzasadnione prawnie interesy opisane powyżej.

Ocena statystyczna nawyków czytelniczych odbywa się jedynie w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy użytkownicy otworzyli newsletter i kliknęli w linki. Z funkcji tej korzystamy jedynie, by przeanalizować aktywność użytkowników i zoptymalizować określone procesy.  W tym celu newsletter opatrzony jest sygnalizatorem sieci, czyli plikiem graficznym, który umożliwia nam dostęp z poziomu naszego serwera w momencie otworzenia newslettera.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofa zgodę na przechowywanie danych, w tym adresu mailowego, oraz na jego wykorzystywanie do przesyłania newslettera. Służy do tego link zawarty w newsletterze lub Państwa profilu. Mogą się Państwo wypisać również poprzez przesłanie wiadomości na podane drogi kontaktu.

Zbieranie danych podczas rejestracji i korzystania po rejestracji

Niektóre prowadzone przez nas strony wymagają lub posiadają opcję rejestracji. Dane zbierane podczas procesu rejestracji są używane w celu korzystania z tych stron i usług, chyba że informacje przekazane podczas rejestracji lub odpowiednie zgody wskazują inaczej. Zbierane dane użytkownik podaje w formularzu, wypełnianym podczas rejestracji. Wszelkie inne dane, którymi użytkownik może uzupełnić swój profil w późniejszym czasie są podawane dobrowolnie i nie są wymagane. Po rejestracji mamy prawo przesyłać na podany adres e-mail wiadomości informujące użytkownika o ważnych szczegółach związanych z ofertą, której dotyczy profil.

Zbieranie i wykorzystywanie danych podczas procesu rekrutacji

Całkowita ochrona Państwa danych osobowych jest jednym z naszych głównych priorytetów. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane przez nas w procesie rekrutacji są chronione przed nieuprawnionym dostępem oraz modyfikowaniem dzięki stosowanym zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym. Państwa dane będą zbierane w celu obsadzenia stanowisk w całej grupie firm. Wprowadzając swoje dane, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie we wszystkich spółkach należących do grupy. Co więcej wyrażają Państwo zgodę na weryfikację Państwa danych przez dostawcę usług, który wspomaga nas w zakresie oceny podań pod względem psychologicznym. W procesie tym, Państwa podanie może zostać automatycznie odrzucone z uwagi na pewne kryteria. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, poinformujemy Państwa i umożliwimy wystosowanie odpowiedniego oświadczenia.

Wprowadzając swoje dane, udzielają Państwo zgody na przechowywanie podań przez 2 lata w celu rozważenia Państwa kandydatury na stanowiska, które będą zwalniały się w przyszłości. Więcej informacji znajduje się w oświadczeniach prywatności dla kandydatów.

Dane w user-generated content

Jeżeli publikują Państwo komentarze lub artykuły, przesyłają pliki, publikują obrazy lub używają innych usług, Państwa adres IP i – jeżeli są Państwo zalogowani – dane użytkownika będą przechowywane dla naszego bezpieczeństwa. Ze względu na ogromną ilość treści niezgodnych z prawem umieszczaną w internecie każdego dnia, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania tych danych dla obrony w przypadku sporów prawnych lub śledztwa karnego; tj. również do przekazania danych stronie przeciwnej, organom ścigania i sądom.

Subskrypcja komentarzy

Niektóre prowadzone przez nas strony oferują opcję subskrypcji odpowiedzi na komentarze. Jeżeli nie są Państwo zalogowani, otrzymają Państwo e-mail potwierdzający w procesie podwójnej zgody. Wiadomość ta służy weryfikacji, czy są Państwo prawowitymi właścicielami podanego adresu e-mail. Mogą Państwo wyłączyć takie powiadomienia w dowolnym momencie. Każdy taki e-mail zawiera instrukcję postępowania dla wyłączenia powiadomień. Proces podwójnej zgody nie dotyczy zarejestrowanych użytkowników, gdyż zostaje przeprowadzony podczas rejestracji.

Analiza zdolności kredytowej

Ponadto, w przypadku zamówień i zleceń, zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych osobom trzecim w celu uzyskania analizy zdolności kredytowej, pod warunkiem, że jest to niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych prawnie interesów firmy. W tym przypadku, do agencji kredytowych przesyłane będą jedynie dane wymagane do obliczenia stawek kredytowych przy pomocy procedur matematycznych i statystycznych. Analiza zdolności kredytowej jest nam potrzebna w procesie decyzyjnym dotyczącym zawarcia i wykonywania umów przy zabezpieczeniu uzasadnionych prawnie interesów firmy.

Przesyłanie danych za pomocą internetu

Przesyłanie danych za pomocą internetu wiąże się z określonym ryzykiem. Nie stosujemy celowego szyfrowania danych; zwłaszcza wiadomości przesyłane poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie oraz wiadomości przesyłane w czacie nie są szyfrowane.

Prosimy, by mieli to Państwo na uwadze podczas przesyłania danych: Jeżeli chcieliby Państwo komunikować się z nami poprzez szyfrowane wiadomości e-mail, umożliwia to szyfrowanie S/MIME. Prosimy, by wyraźnie poinformowali nas Państwo o chęci szyfrowania, gdyż generalnie wysyłane przez nas wiadomości nie są szyfrowane ze względu na znikomą penetrację rynku procedur szyfrowania wiadomości e-mail.

Ujawnianie danych

Jeżeli otrzymujemy od Państwa dane osobowe, będą one ujawniane osobom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umów lub w ramach innych podstaw prawnych uzasadniających ich ujawnienie.

Jednakże, pewne dostarczane przez nas usługi opierają się na wsparciu zewnętrznych dostawców. Partnerzy ci zostali przez nas uważnie wybrani, a Państwa dane są w tym kontekście w pełni chronione.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe podmiotów danych są usuwane lub wyłączone z użycia w momencie, gdy cel ich przechowywania ustaje. Co więcej, dane mogą być przechowywane, jeżeli wymagają tego przepisy i rozporządzenia UE lub państwowe, jak również odrębne akty prawne, którym podlega administrator danych. Dane zostają usunięte lub wyłączone z użycia w momencie, gdy okres ich przechowywania, przewidziana w obowiązujących normach mija, chyba że istnieje potrzeba ich dalszego przechowywania w celu zawarcia umowy lub jej wypełnienia.

Polityka plików cookie

SWISSPORT wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies polepszają jakość korzystania ze strony, zabezpiecza nasze serwisy, a więc czynią stronę bardziej intuicyjną i przyjazną użytkownikowi. Polityka plików cookie zawiera informacje o wykorzystywaniu plików cookie na Stronie.

Jak działają pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę Użytkownika w folderze docelowym dedykowanym ich przechowywaniu na jego komputerze. Pliki cookie umożliwiają, miedzy innymi, zapisywanie fraz wpisywanych w formularzach na stronie, dzięki czemu frazy te nie muszą być ponownie wprowadzane, w momencie gdy Użytkownik ponownie wejdzie na Stronę lub będzie chciał skorzystać z innej funkcji.

Ustawienia plików cookie

To do Państwa należy decyzja o tym, czy serwer naszej Strony może zapisywać na Państwa komputerze pliki cookie. W przypadku większości wyszukiwarek internetowych opcja akceptowania plików cookie jest włączona domyślnie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookie, mają Państwo kilka możliwości. Państwa przeglądarka posiada zbiór narzędzi do zarządzania plikami cookie. W większości przypadków mogą Państwo wprowadzić ustawienia, któ®e zablokują niektóre lub wszystkie pliki cookie. Mogą Państwo również usunąć pliki cookie z przeglądarki. W celu uzyskania informacji o zarządzaniu ustawieniami plików cookie, należy postępować zgodnie z instrukcjami przeglądarki.

Zaznaczamy, że zablokowanie plików cookie na naszej Stronie ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z niektórych jej funkcji. Zalecamy zatem, by umożliwić zapisywanie naszych plików cookie w przeglądarce, by ułatwić sobie korzystanie ze Strony.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Copyright © BiletyLotnicze-24.pl