Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BILETYLOTNICZE-24.PL

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu rezerwacji usług podmiotów trzecich oferowanych w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem biletylotnicze-24.pl.
 2. Regulamin ten jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operatorem serwisu internetowego, działającego pod adresem biletylotnicze-24.pl, jest SWISSPORT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej SWISSPORT lub Sprzedający.
 4. SWISSPORT jest akredytowanym agentem IATA i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu rezerwacji.

Dane kontaktowe:

SWISSPORT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 1, [02-143] Warszawa [Polska], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000208531, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 522-27-25-083, kapitał zakładowy 50 000 PLN

Adres poczty elektronicznej: waw.ticketing@swissport.com

Tel. (22) 650 45 26

Kom. 796 601 952

 • 2. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Bilet lotniczy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu lotniczego pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem za który Pasażer uiścił opłątę i który  uprawnia do skorzystania z usługi przwozu;
 1. Biuro Obsługi Klienta – desygnowana jednostka organizacyjna SWISSPORT odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Klientami serwisu droga telefoniczną i elektroniczną;
 1. IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association, w skrócie IATA);
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Serwisie Internetowym;
 1. Pasażer – osoba korzysztająca ze środka transportu nie kierująca nim;
 1. Przewoźnik lotniczy IATA – podmiot posiadający ważny certyfikat do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, posiadający akredytację IATA;
 1. Przewoźnik niskokosztowy (Low Cost Carrier) – przewoźnik oferujący usługi przewozu lotniczego osób po cenach niższych niż tradycyjne linie lotnicze. Każdy przewoźnik niskokosztowy posiada własny regulamin i nie podlega ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA;
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego biletylotnicze-24.pl;
 1. Rezerwacja – jest to złożone przez Klienta zamówienie na bilet, na wybranej trasie, w wybranych datach, klasie podrózy oraz taryfie;
 1. Serwis internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem biletylotnicze-24.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów, prowadzony przez SWISSPORT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej Serwisem;
 1. System rezerwacji – program umożliwiający wyszukiwanie oraz wycenę połączeń lotniczych lub innych usług takich jak rezerwacja noclegów hotelowych, zakup ubezpieczenia, wynajem samochodu;
 1. Taryfa lotnicza – określone przez przewoźnika warunki przelotu oraz element składowy ceny biletu lotniczego;
 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Serwisie Internetowym, której dotyczy Umowa;
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SWISSPORT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Klientem;
 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.);
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
 1. Ustawa prawo lotnicze ( U. 2002 Nr 130 poz. 1112 z póżn. zm.);
 • 3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu internetowego
 1. Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Akceptując Regulamin Klient jendocześnie wyraża oświadczenie woli, że postanowienia Regulaminu są dla niego zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 1. Użytkownik potwierdza, że posiada niczym nieograniczoną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność finansową za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 1. Zabronione jest posługiwanie się nieprawdziwymi / fałszywymi danymi, lub cudzym nazwiskiem oraz dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego upoważnienia.
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniema się, iż posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku.
 1. Niedozwolone jest zakładanie fałszywych rezerwacji. Takie postępowanie

doprowadzić może do zablokowania użytkownikowi dostępu do strony i obciążenia go kosztami dokonanej rezerwacji.

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw (w tym także przerw w połączeniach z systemami rezerwacyjnymi poszczególnych linii lotniczych, sieci hotelowych, partnerów samochodowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych) oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta w każdym przypadku oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 1. Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu poszczególnych linii lotniczych, ogólnych warunków dokonywania rezerwacji i anulacji usług hotelowych, wynajmu samochodów oraz zakupu ubezpieczeń turystycznych poszczególnych dostawców dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji.
 1. Dane pasażera / gościa hotelowego / kierowcy / turysty, dla którego założona jest rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, dowodzie osobistym lub w prawie jazdy pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu / odmowy wynajmu samochodu / odmowy meldunku w hotelu. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu zapłata dokonana za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
 1. Odpowiedzialność za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów określonych przepisami obowiązującymi w państwie docelowym spoczywa na Użytkowniku Serwisu.
 1. Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym do składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 1. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 1. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 1. Urzytkownik Serwisu internetowego jest zobowiązany do korzystania z niego:
 1. w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 1. zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 1. podając prawdziwe dane osobowe oraz co do stanu faktycznego i prawnego, szczególnie w zakresie zakupu biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu podczas dokonywania rezerwacji będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe, podane w formularzu rezerwacyjnym będącym integralną częścią Serwisu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług.
 1. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji rezerwacji. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia.
 1. Sprzedający zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane podczas dokonywania rezerwacji przez stronę pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone
 • 4. Sposób składania zamówienia oraz zakupu

Opublikowane na stronach Serwisu informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego do czasu ich potwierdzenia przez Sprzedającego.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową biletylotnicze-24.pl, dokonać wyboru rodzaju towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 1. Korzystając z wyszukiwarek ofert zamieszczonych w Serwisie Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu, hotelu, samochodu oraz ubezpieczenia turystycznego, a następnie dokonuje rezerwacji wybranej opcji poprzez wypełnienie formularza.
 1. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych rezerwacji oraz sprawdzenia, jakie dokumenty niezbedne są do przekroczenia granicy. W razie wątpliwości należy skontaktowć się z właściwymi służbami granicznych lub odpowiednimi placówkami dyplomatycznymi.
 1. Zakup biletu lotniczego możliwy jest w terminie umożliwiającym rozliczenie transakcji jednak nie później niż pięć dni przed planowaną datą wylotu
 1. Pomyślnie zakończony proces rezerwacji skutkuje wysłaniem przez Serwis wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie rezerwacji. Wiadomość od Serwisu jest jedynie potwierdzeniem założenia rezerwacji i nie jest tożsama z wystawieniem biletu lotniczego. Potwierdzenie będzie zawierało nr. rezerwacji, informację szczegółową o wybranym połączeniu, całkowitą kwotę do zapłaty oraz formę płatności. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu 24 godzin Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedającym i nie dokonywać takich samych rezerwacji.
 1. Potwierdzenie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu, jak również wystawionego na jej podstawie elektronicznego biletu lotniczego w przypadku rezerwacji przelotu niskokosztowymi jak i regularnymi liniami lotniczymi, będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w formularzu rezerwacyjnym.
 1. W przypadku braku możliwości technicznych dla zachowania formy elektronicznej, o której mowa powyżej, pracownicy Sprzedającego skontaktują się z Uzytkownikiem Serwisu w celu ustalenia alternatywnego sposobu doręczenia dokumentów.
 1. W przypadku niektórych taryf lotniczych, obowiązują ściśle określone terminy wykupu. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się ze zmianą ceny biletu, a tym samym anulowaniem rezerwacji.
 1. Biuro obsługi Klienta czynne jest codziennie w godz. poniedziałek – sobota 07.00 – 19.00, niedziela 08.30 – 19.00. Bilety, których płatność odbędzie się po godzinach pracy biura wystawione będą kolejnego dnia roboczego, Sprzedający nie gwarantuje zachowania ceny następnego dnia oraz jeżeli płatność za bilet lotniczy odbędzie się w innym dniu niż dzień rezerwacji.
 1. Za moment zakupu biletu lotniczego i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.
 1. Informacje o zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez Sprzedającego pod wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 1. W przypadku, gdy wymagane są usługi dodatkowe (np. specjalny posiłek, przelot ze zwierzęciem, dziecko podróżujące bez opieki osoby dorosłej, wózek inwalidzki dla osoby niepełnosprawnej, przewóz sprzętu sportowego) prosimy o kontakt ze Sprzedającym.
 • 5. Cena biletu lotniczego i warunki płatności – przewoźnik lotniczy IATA
 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego regularnych linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN). Z uwagi na fakt, iż zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty i nie jest gwarantowana do czasu wystawienia biletu.

Podana cena zawiera:

 • taryfę lotniczą (cena za przelot)
 • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
 • opłatę linii lotniczej za wybraną formę płatności
 • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego

Wysokość opłaty serwisowej:

– 50 zł za bilet na loty krajowe po Polsce

– 50 zł za bilet na loty obsługiwane przez przewoźników niskokosztowych

– 65 zł za bilet międzynarodowy na połączenia europejskie w klasie ekonomicznej

– 95 zł za bilet na pozostałe połączenia (międzykontynentalne, Bliski i Środkowy Wschód)

– 100 zł za bilet w klasie Pierwszej / Biznes / Premium

Opłata serwisowa jest stała, bezzwrotna i pobierana jest od każdego pasażera (osoba dorosła, dziecko od lat 2, młodzież, osoba starsza). Do biletów dla niemowląt w wieku 0 do lat 2 opłata serwisowa nie jest doliczana.

 • za dokonanie zwrotu dokumentu lotniczego 50 zł
 1. Sprzedający zastrzega, iż termin wykupu biletu prezentowany w potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji może ulec skróceniu. Linia lotnicza ma prawo bez wcześniejszego informowania zmienić termin wykupu rezerwacji, podnieść opłaty lotniskowe, skasować taryfę, w której dokonana jest rezerwacja, a także skasować wstępną rezerwację.
 1. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji. W takiej sytuacji rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 1. Opłata serwisowa, o której mowa w pkt.1 jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez Sprzedającego za każdego pasażera z tytułu każdego wystawionego biletu lotniczego oraz za czynności związane z obsługą rezerwacji i jest uzależniona od rodzaju pasażera, wybranej linii lotniczej i trasy przelotu. W przypadku biletów lotniczych składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX, double one way) występuje konieczność wystawienia dwóch biletów lotniczych, co wiąże się z pobraniem przez Sprzedającego podwójnej opłaty serwisowej jak i pobraniem przez linię lotniczą podwójnej opłaty za wybraną formę płatności.
 1. Sprzedający zastrzega, że finalna cena biletu lotniczego nie jest gwarantowana Użytkownikowi w momencie dokonywania rezerwacji, aż do chwili jej weryfikacji i fizycznego wystawienia biletu przez obsługę Serwisu.
 1. Dokonane za pośrednictwem Serwisu rezerwacje Użytkownik opłaca kartą kredytową, przelewem, gotówką lub inną dostępną dla danej oferty metodą. Forma płatności definiowana jest przez linię lotniczą. Opłata za wybraną formę płatności pobierana jest przez linię lotniczą.
 1. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Sprzedającego odpowiednim organom ścigania.
 1. Akceptowane są wszystkie rodzaje kart kredytowych, chyba że linia lotnicza wyraźnie zastrzeże możliwość dokonywania płatności kartą kredytową danego typu. Obciążenie karty Użytkownika następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi, opłatami za formę płatności rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza Sprzedający.
 1. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:
 • imię i nazwisko właściciela karty
 • typ karty kredytowej
 • numer karty kredytowej
 • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok)
 • kod CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu)
 1. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z zakupem biletu lotniczego i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez linię lotniczą, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty. W przypadkach:
 • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny linii lotniczej
 • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości
 • niezaakceptowania przez linię lotniczą płatności kartą kredytową danego typu

obsługa Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.

 1. Bilety lotnicze opłacane kartą kredytową mogą zostać wystawione automatycznie bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
 1. Płatności przelewem z zaznaczeniem imienia i nazwiska pasażera oraz numeru rezerwacji, której dotyczy, należy dokonać na rzecz Swissport Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa na rachunek:
PEKAO S.A. 73 1240 6003 1111 0000 4945 5096

 

 

Płatność przelewem możliwa jest gdy rezerwacja jest dokonywana na minimum 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu.

 1. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w siedzibie Sprzedającego.

 

 • 6. Cena biletu lotniczego i warunki płatności – przewoźnik niskokosztowy

 

 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego przewoźnika niskokosztowego, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN). Z uwagi na fakt, iż zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty w banku, którego kartą kredytową lub debetową odbywa się płatność za bilet. Podana cena zawiera:
 • taryfę lotniczą (cena za przelot)
 • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
 • opłaty za usługi dodatkowe, o ile zostały wybrane przez Użytkownika
 • opłatę linii lotniczej za wybraną formę płatności
 • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji (50 zł za bilet na loty przewoźników niskokosztowych)
 1. Opłata serwisowa, o której mowa w pkt.1. powyżej jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez Sprzedającego za każdego pasażera z tytułu każdej rezerwacji biletu lotniczego oraz za czynności związane z jej obsługą. W przypadku biletów lotniczych składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX) występuje konieczność wystawienia dwóch biletów lotniczych, co wiąże się z pobraniem przez Sprzedającego podwójnej opłaty serwisowej jak i pobraniem przez linię lotniczą podwójnej opłaty za wybraną formę płatności.
 1. Płatność za bilety linii niskokosztowych dokonywana jest wyłacznie kartą kredytową pasażera.
 1. Przetwarzanie płatności za rezerwację odbywa się w pełni automatycznie w czasie rzeczywistym. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi i usługami dodatkowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza Sprzedający.
 1. Bilety lotnicze opłacane kartą kredytową są wystawiane automatycznie przez linię lotniczą, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
 1. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie w trakcie procesu rezerwacji lub nieotrzymania wiadomości e-mail od Sprzedającego z informacją o dokonaniu rezerwacji pomimo jej dokonania, Użytkownik powinien powstrzymać się od dokonywania kolejnych takich samych rezerwacji, sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej podanej w procesie rezerwacji, aby upewnić się, że nie otrzymał od linii lotniczej wiadomości o dokonaniu rezerwacji, a także upewnić się, że karta kredytowa nie została obciążona ceną biletu lotniczego. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
 1. Dla płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane na rejsy przewoźników niskokosztowych znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w § 5. 7., pkt.9. i pkt.11. niniejszego Regulaminu.

 

 • 7. Zmiana biletu lotniczego

 

 1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego regularnych linii lotniczych Użytkownik ma prawo do anulowania założonej za pośrednictwem Serwisu rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając taką dyspozycję Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku możliwości jej późniejszego odtworzenia.
 1. Pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez linię lotniczą elektronicznym bilecie lotniczym, ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w nim danych oraz niezwłocznego poinformowania obsługi Serwisu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności z podanymi parametrami podróży.
 1. Sprzedający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w statusie rezerwacji Użytkownika lub jej anulowanie dokonane bezpośrednio przez linię lotniczą.
 1. Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Spółkę niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zadeklarowany w formularzu rezerwacyjnym.
 1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji (w tym anulowanie i zwrot niewykorzystanego biletu lotniczego) po wystawieniu biletu lotniczego jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez linie lotnicze w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej. Szczegółowe warunki taryfy są dostępne do wglądu dla Użytkownika w trakcie dokonywania rezerwacji. Poza opłatami wynikającymi z taryfy lotniczej należnymi linii lotniczej, Spółka naliczy stałą i bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł za osobę za każdy zmieniany bilet lotniczy. W przypadku połączeń składających się z dwóch podwójnych lotów w jedną stronę (taryfa MIX, double one way) biletowanych osobno, opłata będzie naliczana podwójnie.
 1. W przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Obsługa Serwisu każdorazowo zweryfikuje możliwość ich dokonania, podając całkowity koszt transakcji.
 • 8. Zwrot biletu lotniczego

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego w Serwisie biletylotnicze-24.pl pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie, jako początek podróży oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zezwalają na to warunki danej taryfy określone przez przewoźnika, z którą Użytkownik ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem zakupu biletu. Taryfa określa, czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet zwracany przed lub po dacie rozpoczęcia pierwszego odcinka podróży. Zwracamy uwagę, iż niektóre taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu. Rezygnacja wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.
 1. W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego należy złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ticketing@swissport.com podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
 1. W sytuacji, gdy taryfa lotnicza nie zezwala na zmianę lub zwrot biletu Sprzedający zwróci Użytkownikowi Serwisu jedynie opłacone podatki i opłaty lotniskowe które podlegają zwrotowi.
 1. Zwrot należności za bilet, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, nastąpi w zależności od tego, w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:
  1. przelewem – zwrot następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia;
  2. poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, z której dokonana została zapłata, w terminie do 30 dni od daty zwrotu biletu.

Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Sprzedającego.

 1. Opłata serwisowa za wystawienie biletu nie podlega zwrotowi.
 1. Co do zasady zwrotowi nie podlegają bilety przewoźników niskokosztowych.

 

 • 9. Koszt i płatność za rezerwacje usług hotelowych

 

 1. Cena za pobyt w hotelu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 1. Hotel może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Rezerwacje usług hotelowych dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 1. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie rezerwacji dane karty są przekazywane bezpośrednio do wybranego hotelu i służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie hotel, zgodnie z warunkami danej rezerwacji i polityką anulacyjną.
 1. Dla gwarancji rezerwacji hotelowej dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, mają zastosowanie postanowienia § 5. pkt.7., oraz pkt.9. niniejszego Regulaminu.
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez hotel, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 • 10. Koszt i płatność za rezerwacje usług wynajmu samochodu

 

 1. Cena wynajmu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 1. Wypożyczalnia może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Rezerwacje usług wynajmu samochodów dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 1. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty służą, w zależności od wybranej wypożyczalni i warunków wynajmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Użytkownika lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie wypożyczalnia.
 1. Dla opłacenia lub gwarancji rezerwacji wynajmu samochodu dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia § 5 pkt.7., oraz pkt.9. niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 • 11. Koszt i płatność za wykup polisy ubezpieczeniowej
 1. W przypadku zakupu ubezpieczenia Klient otrzymuje drogą elektroniczną Ogólne Warunki Ubezpieczenia wybranego przez siebie Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz Polisę, którą należy wydrukować.  Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść ww. dokumentów, ani za zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
 1. Dla opłacenia polisy ubezpieczeniowej dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia § 5 pkt.7., oraz pkt.9. niniejszego Regulaminu.
 • 12. Anulowanie i zmiany w rezerwacjach usług hotelowych i wynajmu samochodu
 1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach hotelowych lub wynajmu samochodów są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych dla Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania i są uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej hotelu/ wypożyczalni samochodowej.
 1. Anulowania lub zmiany Użytkownik Serwisu ma obowiązek dokonać samodzielnie bezpośrednio u partnera samochodowego, u którego dokonał wynajmu samochodu lub w hotelu, w którym dokonał rezerwacji noclegu.
 1. W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji/ wynajmu samochodu, kosztem anulacji jest obciążany rachunek karty kredytowej Użytkownika Serwisu zadeklarowany podczas dokonywania rezerwacji.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez hotel/ wypożyczalnię samochodów, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 • 13 Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia
 1. Za bilety lotnicze zakupione zapośrednictwem Serwisu, w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu wystawiona zostanie faktura elektroniczna w formacie pdf. Uzytkownik akcentpując niniejszy Regulamin wyraża jednocześnie akceptację na otrzymywanie faktur (w tym korekt oraz duplikatów) w formie elektronicznej.
 1. Faktury za bilety lotnicze dostarczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.
 1. Jeżeli dane do faktury różnią się od danych klienta na rezerwacji należy podczas dokonywania rezerwacji wskazać dane do faktury.
 1. W przypadku zakupu ubezpieczenia, faktura wystawiona zostanie bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

 

 • 14. Newsletter

 

 1. Serwis oferuje również usługę typu Newsletter, który wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu strony internetowej oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 1. Usługa Newsletter to wysyłana w formie listu elektronicznego nieodpłatna informacja, zawierająca w szczególności informacje o ofertach, aktualnych promocjach oraz inne informacje.
 1. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny za darmo, zmienić dotychczasowy adres poczty elektronicznej, na który wysyłany był Newsletter lub zrezygnować z ww. usługi, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 • 15 Reklamacje

 

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres ticketing@swissport.com, lub telefonicznie (22) 650 45 26.
 1. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 1. Klient będący Konsumentem ma również do swojej dyspozycji platformę internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 1. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze Sprzedającym.
 • 16 Oświadczenia Sprzedającego
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy przewozu lotniczego, a w szczególności za:
 • opóźnienia lub anulacje lotów przez przewoźników lotniczych;
 • jakość oraz komfort podróży, jakość usług świadczonych w związku z podróżą w tym niedostarczenie bagażu Klienta na czas;
 • działania po stronie przewoźnika (np anulacja rezerwacji);
 • treść wewnętrznych Regulacji linii lotniczych zarówno w zakresie sprzedaży biletów, ich zmian, czy anulacji. To samo dotyczy Regulacji linii lotniczych w zakresie Ogólnych warunków przewozu bagażu i pasażerów;
 1. Wszelkie roszczenia w tym zakresie Klient powinien kierować bezpośrednio do dostawcy usług, z którym zawarł umowę (przewoźnik / hotel).
 1. Dodatkowo sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody powstałe w wyniku nie odbycia podróży lub opóźnienia w podróży z powodu strajku lub działania siły wyższej;
 • niestawienie się pasażera, w czasie wyznaczonym do odprawy biletowo bagażowej, lub w czasie stawienie się do wyjścia do samolotu;
 • brak odpowiednich dokumentów pasażera uprawniających do odbycia podróży, co może skutkować odmową przyjęcia na pokład;
 • próbę wykorzystania biletu niezgodnie warunkami taryfy (np. próba rozpoczęcia podróży w porcie przesiadkowym niezgodnie z biletem lub wyłącznie w jedną stronę gdy bilet przewidywał podróż w dwie strony);
 • nieprawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji i zakupu biletu lotniczego; W przypadku błędu lub niezgodności adresu poczty elektronicznej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do skrzynki elektronicznej Klienta; podobnie w przypadku ograniczeń w ruchu sieciowym, lub zakwalifikowania wiadomości Sprzedającego do kategorii Spam;
 • zwłokę Użytkownika z dokonaniem wpłaty w wyznaczonym terminie, a co za tym idzie za anulowanie rezerwacji;
 • opóźnione realizacje przelewów, a tym samym anulowanie rezerwacji, z powodu opóźnienia uznania rachunku Sprzedawcy przelewem Użytkownika;
 • przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet;
 • 17 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu. Powyższe zmiany mogą obejmować zawarte w Serwisie informacje, materiały, ofertę, regulamin Serwisu i zasady jego funkcjonowania. Zmiana Regulaminu może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż 7 dni po jej umieszczeniu na stronie internetowej lub przesłaniu do osób zarejestrowanych na serwisie. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
Copyright © BiletyLotnicze-24.pl